Kosova Sorunu

Hüseyin Emiroğlu

 

Soğuk Savaş sonrası Balkanlar bölgesi, uluslararası politikanın gün­demini 11 yıl boyunca (1989-2000) yaşanan şiddet ve savaş olay­ları/gelişmeleri ile meşgul etmiştir. Yugoslavya’nın dağılması süreci, bir yandan cumhuriyetlerin federatif yapıdan bağımsızlığını ilan etmesini, diğer yandan Kosova gibi özerk bölgelerin bağımsızlık isteğini öne çı­kartmıştır. Sırbistan siyasal seçkinlerinin, ülkelerini merkeze alarak inşa etmeye çalıştıkları yeni siyasal yapının kurgulanması ve gerçekleştiril­mesi için üretilen dış politika yönelimleri ise, askeri kuvvet kulla­nımını önceleyen bir nitelik taşımaktadır. Bu tarz bir dış politika yöneliminin, Balkanlar eksenli uluslararası politik ilişkilerde çatışma dinamiğini arttı­racağı, bölgesel ve küresel dengeleri derinlemesine sarsacağı açıktır.

Bu çalışma, bölgesel ve küresel dengeleri etkileme noktasında, Bal­kanlar böl­gesinin ‘yayılma’ potansiyeli en büyük sorunu olarak nitele­nebilecek ‘Kosova Sorunu’nu; sorunun uluslararası politikada çatışma dinamiğini arttırmasının ta­rihsel ve dönemsel sebeplerini derinlemesine inceleyen çözümlemeci bir çabanın ürünüdür. Soğuk Savaş sonrası Yu­goslavya’nın dağılması süreciyle ilgili çok sa­yıda akademik çalışma ya­pılmıştır. Elinizdeki çalışma, -belki biraz iddialı bir ifade olabilir ancak- Soğuk Savaş sonrası Balkan yarımadası eksenli yaşanan ça­tışmaların kökenine dair oldukça kapsamlı bir uluslararası politika çözümleme­si­dir. Bu noktada, Balkan çalışmaları konusunda önemli bir boşluğu dol­duraca­ğını düşünüyorum. Bu alandaki akademik çalışmaların artması sürecine kendi ölçeğinde bir katkı sağlaması yazar açısından ayrıca se­vindirici bir husustur.

 

Künye Bilgileri           

Kitap Adı           :           KOSOVA SORUNU

Yazar                :           Hüseyin Emiroğlu

 

1. Baskı 2006, 442 sayfa, 2. hamur, ISBN: 9756124199; Boyut: 14x21cm.

 

İLGİLİ KONULAR:
Siyaset> Uluslararası Siyaset

 

Liste Fiyatı: 20,00 TL.

 

 

Tükendi